Đăng lúc: 11:29:40 25/12/2019 (GMT+7)

Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa học tập chuyên đề năm 2020 thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Vũ Thị Hằng - Trung tâm GDTX tỉnh
Sáng ngày 17/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với  Chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa tổ chức học tập, nghiên cứu chuyên đề tại hội trường Trung tâm.
Đây là một chuyên đề lớn của Đảng nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng với thực hiện nhiệm chính trị của các đơn vị, góp phần tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hộ XIII của Đảng. Đồng thời, đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phát hiện và biểu dương những gương điển hình tiên tiến trong đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 1.jpg
GS.TS Hoàng Chí Bảo báo cáo nội dung chuyên đề
       Tại Hội nghị, Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lí luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo nội dung chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung học tập lần này nhấn mạnh một số quan điểm lớn đối với  các cấp ủy Đảng trong công tác và sinh hoạt như: sự tận tình, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức quyền; xây dựng lối sống thẳng thắn trung thực, bảo vệ đường lối quan điểm của của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 2.jpg
       Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã đi sâu phân tích, truyền đạt về lí luận, thực tiến của tinh thần đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược quyết định sự thành công của cách mạng Việt Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những nguyên tắc về đại đoàn kết dân tộc; phương pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc; phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó nhấn mạnh vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của Đảng Cộng sản cầm quyền; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng; đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đảng; Những bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.
3.jpg 
Quang cảnh Hội nghị tại Đảng bộ Trung tâm
Theo đó, các cấp ủy đảng, các phòng ban lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề, tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Qui định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BCT, Ủy viên BBT, Ủy viên BCH Trung ương”; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Tại Hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của bản Di chúc Hồ Chí Minh thông qua một số mẩu chuyện về sự giản dị nhưng thể hiện rõ tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của Người.
Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị lớn lao của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Qua đó tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; được khẳng định là nội dung tư tưởng chính trị và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.
Ngay sau hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng bộ đã triển khai yêu cầu cấp ủy các chi bộ cần tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” một cách nghiêm túc. Trong đó, tập trung xây dựng kế hoạch, đăng kí rèn luyện và làm theo; tự phê bình và phê bình; xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính để nâng cao chất lượng công việc. 
Theo kế hoạch, sau học tập chuyên đề, cán bộ cốt cán và người đứng đầu mỗi chi bộ phải xây dựng bản đăng kí rèn luyện năm 2020 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW; trong đó xác định trọng tâm là những việc làm cụ thể của từng cá nhân về nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ đảng viên, người lao động trong đơn vị và có giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo./.
 
Hôm nay:
701
Hôm qua:
2335
Tuần này:
701
Tháng này:
84704
Tất cả:
1966554