Đăng lúc: 17:08:31 15/02/2020 (GMT+7)

Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh duyệt văn bản chuẩn bị cho Đại hội các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2022

 ThS Đào Thị Thủy –ĐUV, Bí thư Đoàn Thanh niên TT
 
       Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/ĐUK ngày 25/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Đại hội Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022;  Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 32-KH/ĐUTT ngày 11/12/2019 về việc tổ chức Đại hội Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022, ĐH Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020-2025.
       Đảng bộ Trung tâm đã ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 chỉ đạo các Chi bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022; thành lập 03 tiểu ban (Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Hậu cần và Tuyên truyền) giúp việc phục vụ cho Đại hội Đảng bộ Trung tâm; tổ chức quán triệt văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên tới toàn Đảng bộ nhằm chủ động tuyên truyền, thông tin sâu rộng, triển khai đến từng đảng viên, quần chúng nhận thức rõ mục đích, yêu cầu của Đại hội Chi bộ; Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện tinh thần, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, tạo khí thế thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ trung tâm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thức XIX, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.
       Theo đó, ngày 13, 14 tháng 02 năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm đã tổ chức duyệt các loại văn bản cho 04 Chi bộ trực thuộc như: Báo cáo Chính trị; Kiểm điểm Chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; Đề án nhân sự; Kế hoạch Đại hội…
Hội nghi xác định rõ Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng đối với toàn đảng viên trong đơn vị nhằm đánh giá toàn diện việc lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
 1.jpg
Đồng chí Đào Phan Thắng, Bí thư Đảng bộ Trung tâm chủ trì Hội nghị
       Đồng chí Đào Phan Thắng, Bí thư Đảng bộ Trung tâm yêu cầu các Chi bộ phải chuẩn bị chu đáo, coi trọng tất cả các khâu, nhất là việc chuẩn bị Văn kiện Đại hội. Trong báo cáo Chính trị mỗi Chi bộ, khi đánh giá những kết quả, hạn chế, khuyết điểm cần bám sát vào Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ mình để kiểm điểm việc lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị, công tác xây dựng Đảng theo đúng Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, Điều lệ Đảng. Nội dung báo cáo phải toàn diện, khách quan, trung thực, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân… từ đó rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, sát thực cho nhiệm kỳ tiếp theo. 
       Việc lựa chọn, giới  thiệu nhân sự cấp uỷ khoá mới, đồng chí Bí thư rất chú trọng những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, năng lực, uy tín, gương mẫu, có ý thức xây dựng đoàn kết nội bộ tại đơn vị. Loại bỏ những đồng chí cục bộ, bè phái, cơ hội, bản vị, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống…
       Tại Hội nghị, đồng chí cũng yêu cầu các Hội, Đoàn thể phát động, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 tiến tới Đại hội Đảng các cấp; tạo điều kiện cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia đóng góp vào các Văn kiện Đại hội.
       Dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Khối các cơ quan cấp tỉnh và sự hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ, thường xuyên của Ban Chấp hành Đảng ủy Trung tâm và sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ những bước khởi đầu của các Chi bộ, tin tưởng Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết nội bộ và niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng vào sự lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ Trung tâm. 
Thanh Hóa, tháng 02/2020
 
Hôm nay:
852
Hôm qua:
2335
Tuần này:
852
Tháng này:
84855
Tất cả:
1966705