Đăng lúc: 08:48:17 22/07/2016 (GMT+7)

Đảng bộ TTGDTX Tỉnh Thanh Hóa

Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ của Đảng bộ, Chi bộ với Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh và các tổ chức đoàn thể nhiệm kỳ 2015-2020

I. CHỨC NĂNG

Điều 1. Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Trung tâm GDTX tỉnh là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của đơn vị; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng bộ, chi bộ và đơn vị vững mạnh.
 
II. NHIỆM VỤ
 
Điều 2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.
 
         1- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của Trung tâm GDTX tỉnh theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ của Trung tâm đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng người lao động trong Trung tâm.
 
        2- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của Trung tâm theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 
         3- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Trung tâm, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trù dập, ức hiếp quần chúng và các hiện tượng tiêu cực khác, nhất là những tiêu cực trong tuyển sinh, mở lớp, phối hợp với các đơn vị liên kết đào tạo để cấp văn bằng, chứng chỉ cho học viên, trong công tác đúc rút sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học giáo dục....
 
        4- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Trung tâm. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tốt tài sản của Nhà nước và của Trung tâm ở cả hai cơ sở .
 
Điều 3. Lãnh đạo công tác tư tưởng.
 
         1- Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong cán bộ, viên chức và người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo lên cấp trên.
 
         2- Kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.
 
         3- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
 
Điều 4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.
 
         1- Cấp uỷ lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm và từng phòng, ban chuyên môn thuộc Trung tâm.
       
        2- Cấp uỷ lãnh đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật... đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cấp uỷ. Lãnh đạo việc thực hiện các quyết định đó. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng trong Trung tâm.
         
         3- Cấp uỷ đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của Trung tâm thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Thanh Hóa.
 
Điều 5. Lãnh đạo các đoàn thể.
 
         1- Lãnh đạo các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học...) trong Trung tâm xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
 
          2- Lãnh đạo các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học...) và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Trung tâm tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của Trung tâm theo kế hoạc hàng năm, kế hoạch trung hạn và dài hạn.
 
Điều 6. Xây dựng tổ chức đảng.
 
          1- Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong Trung tâm. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của đảng.
 
          2- Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.
 
          3- Cấp uỷ xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
          4- Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.
 
          5- Xây dựng cấp uỷ có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Bí thư cấp uỷ phải là cán bộ lãnh đạo của đơn vị, tiêu biểu cho đảng bộ, chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Trung tâm.
 
          6- Cấp uỷ thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Định kỳ hằng năm, cấp uỷ tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
 
III. QUAN HỆ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ VỚI GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VÀ CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN
 
Điều 7. Đối với Giám đốc trung tâm.
 
           1- Đảng bộ, chi bộ, cấp uỷ bảo đảm và tạo điều kiện để Giám đốc Trung tâm thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được giao; Giám đốc Trung tâm bảo đảm và tạo điều kiện để đảng bộ, chi bộ thực hiện Quy định này. Cấp uỷ thường xuyên thông báo với Giám đốc Trung tâm ý kiến của đảng viên, quần chúng về việc thực hiện các nhiệm vụ và chính sách, chế độ trong Trung tâm.
 
          2- Định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1 năm, vào dịp đại hội đảng) và đột xuất khi có yêu cầu, Giám đốc Trung tâm báo cáo với cấp uỷ hoặc đại hội về tình hình thực hiện các mặt công tác và những chủ trương, nhiệm vụ sắp tới của Trung tâm; cấp uỷ hoặc đảng bộ, chi bộ thảo luận, ra nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và lãnh đạo đảng viên, quần chúng trong Trung tâm thực hiện.
 
          3- Bí thư, Giám đốc Trung tâm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức đảng khi để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong đơn vị. Khi đảng uỷ, chi uỷ cơ sở và Giám đốc Trung tâm có ý kiến khác nhau thì Giám đốc Trung tâm quyết định theo quyền hạn và chịu trách nhiệm về quyết định đó, đồng thời cấp uỷ và Giám đốc Trung tâm cùng báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Điều 8. Đối với các đoàn thể trong Trung tâm.
 
           Định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1 năm) hoặc đột xuất khi có yêu cầu, cấp uỷ làm việc với các đoàn thể, nắm tình hình hoạt động của từng đoàn thể để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.
 
Điều 8. Đối với cấp uỷ và chính quyền địa phương.
 
           Cấp uỷ xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cấp uỷ và chính quyền địa phương nơi có trụ sở Trung tâm đóng và nơi có cán bộ, đảng viên của Trung tâm cư trú, để phối hợp công tác và quản lý cán bộ, đảng viên.
Hôm nay:
660
Hôm qua:
1091
Tuần này:
8133
Tháng này:
29569
Tất cả:
2251957