Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thanh Hóa được thành lập năm 2003 trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý; Trung tâm Giáo dục Thường xuyên...          Chi tiết...
Đổi mới quản lý giáo dục trong các nhà trường theo tinh thần cải cách hành chính, một giải pháp thiết thực và hiệu quả
Cập nhật lúc: 03:23 PM ngày 08/08/2013

Đổi mới công tác Quản lý giáo dục trong các Nhà trường chính là sự kế thừa, sự cải tiến hoặc đưa thêm yếu tố mới vào hoạt động Quản lý nhằm tạo ra một sự ổn định và thúc đẩy quá trình phát triển của một Nhà trưởng.

Trước bối cảnh trong nước và thế giới hiện nay, trong xu thế hội nhập Quốc tế, đã tạo ra nhiều chuyển biến sâu sắc trong giáo dục: Từ những quan niệm về chất lượng giáo dục, nhân cách người học đến cách thưc tổ chức thực hiện quá trình giáo dục. Nhà trường từ chỗ khép kín chuyển sang cơ chế mở cửa. Mọi người dân, mọi tầng lớp xã hội đều được tham gia học tập và đến lúc các nhà giáo thay vì chỉ truyền đạt tri thức cho người học một cách thụ động chuyển sang cung cấp cho người học cách thu nhận thông tin chủ động và tự giác, nắm bắt kiến thức một cách cơ bản và khoa học. Từ chỗ đầu tư cho giáo dục chỉ được xem là phúc lợi xã hội chuyển sang đầu tư cho sự phát triển. Vì vậy không chỉ riêng ở nước ta mà hầu hết các nước trên thế giới đều nhận thức đúng vai trò hàng đầu của GD&ĐT, đã và đang tiến hành đổi mới giáo dục một cách toàn diện và mạnh mẽ, mà trọng tâm trước tiên là đổi mới về công tác Quản ly giáo dục tại các Nhà trường - Các cơ sở GD&ĐT trong toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân.

Từ thực trạng công tác Quản lý giáo dục tại các Nhà trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hoá, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả Quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện, chúng ta cũng cần phải nhận thức một cách đầy đủ và đúng đắn về sự đổi mới Quản lý giáo dục tại các Nhà trường phổ thông hiện nay với vấn đề nâng cao chất lượng, nó có mối quan hệ khăng khít và chặt chẽ với nhau. Tức là muốn nâng cao chất lượng Giáo dục thì không thể  không tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục tại các Nhà trường, mà đổi mới quản lý giáo dục hiện nay theo tinh thần cải cách nền hành chính Nhà nước đang là một giải pháp thiết thực và hiệu quả. Đó là sự đổi mới một cách đồng bộ trên cả 3 phương diện: Thể chế hành chính, Tổ chức bộ máy và đội ngũ Cán bộ, Giáo viên.

1. Đổi mới về thể chế hành chính:

Đó là sự củng cố, bổ sung, điều chỉnh hệ thống pháp luật, điều lệ các nhà trường và các văn bản pháp quy của Nhà nước. Đây chính là hành lang pháp luật, tạo khuôn khổ pháp lý cho hệ thống giáo dục Quốc dân nói chung và các Nhà trường nói riêng để tổ chức hoạt động giáo dục, theo đúng quy định của pháp luật, đem lại hiệu quả ngày một cao. Mặt khác đổi mới thể chế cũng chính là sự cải tiến các thủ tục hành chính, lề lối làm việc, sinh hoạt hội họp của đội ngũ Cán bộ, giáo viên (CB,GV) cũng như sự tuân thủ các nội quy, quy chế hoạt động của một tổ chức Nhà trường.

2. Đổi mới tổ chức Bộ máy:

Đây là một nhân tố có tính quyết định đến việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả Quản lý nhà nước. Do vậy đổi mới tổ chức bộ máy nhà trường chính là phải xây dựng được một bộ máy quản lý gọn nhẹ, cơ cấu khoa học và hợp lý. Thực hiện tốt phân cấp, phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể cho từng cá nhân, từng bộ phận trong đơn vị, có như vậy mới tạo điều kiện tốt để phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mọi CB,GV và đây cũng chính là nhân tố tạo điều kiện xây dựng một tập thể sư phạm đoàn kết, đủ mạnh để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nhà trường ngày một phát triển.

3. Đổi mới về công tác xây dựng đội ngũ Cán bộ, Giáo viên:

Đây chính là yếu tố có tính quyết định đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các Nhà trường. Do vậy người lãnh đạo, quản lý Nhà trường phải xây dựng được một kế hoạch phát triển đội ngũ theo quan điểm phát triển chiến lược nguồn nhân lực trong giáo dục đào tạo. Phải chú trọng và quan tâm dến chất lượng đội ngũ, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tự học, tự bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học cũng cần tạo đủ điều kiện thuận lợi để CB, GV có điều kiện tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ dưới nhiều hình thức khác nhau, đồng thời thường xuyên chăm lo sự phát triển của đội ngũ CB Quản lý kế cận, nhằm tạo ra thế ổn định nguồn nhân lực và khả năng thích nghi với sự biến đổi của Giáo dục trong xu thế hội nhập giáo dục khu vực và trên thế giới hiện nay, với mục đích cuối cùng là đảm bảo cho các Nhà trường phát triển một cách ổn định, bền vững và chất lượng giáo dục ở các nhà trường ngày một nâng cao.

 

Tóm lại: Đổi mới Quản lý giáo dục hiện nay theo tinh thần cải cách nền hành chính Nhà nước là phải thực hiện đổi mới một cách đồng bộ trên cả 3 nội dung nêu trên. Đây là việc làm phức tạp và lâu dài, không phải công việc “ ngày một, ngày hai” ‘một sớm, một chiều” mà đó là một công việc không có giới hạn thời gian và đòi hỏi phải có sự đầu tư hơn nữa của Đảng và Nhà nước cũng như sự ủng hộ và quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành từ Trung uơng đến địa phương đối với toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân thì mới có thể thực hiện tốt được mục tiêu giáo dục của Đảng ta, mới từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về GD&ĐT, đưa sự nghiệp giáo dục của nứoc ta chuyển biến một cách căn bản và toàn diện cả về quy mô lẫn chất lưọng, tạo đà cho sự phát triển một cách  nhanh mạnh và vững chắc trên bước đường hội nhập Quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc Cải cách nền hành chính Nhà nước trong giai đoạn đổi mới đất nước hiện nay.                                                                                         

                                                                        Th.Sĩ   Bùi Sỹ Hồng - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo

                                                                                                                                                                       Trung tâm GDTX tỉnh

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing